Pantergården färdig till augusti år 2013 på Blåsvädersgatan!


Efter en lång och utdragen kamp fick Pantrarna idag äntligen svar på när det ska bli av och var fritidsgården ska vara. Idag  den 27juni sammanträde stadsdelsnämndens politiker för en sista gång innan sommarlovet och fritidsgården var högst på dagordningen! Fritidsgården kommer att vara på blåsvädersgatan,centralt på Vårväderstorget och riktas mot äldre ungdomar mellan åldrarna 16-20.

Vi vill passa på att tacka alla som supportat oss, sett till att detta blev möjligt och därmed gav tillbaka hoppet till unga i förorten om att det faktiskt går att förändra genom att stå enade och förenade!
Att fritidsgården nu blir av betyder inte att politikerna blir av med pantrarna, detta är en början på alla sociala och politiska program som pantrarna planerar att införa inom en snar framtid.

ALL MAKT ÅT FOLKET OCH ÅT VÅRA BRÖDER OCH SYSTRAR SOM SLITER UTE I ORTEN!

-Det upplagda förslaget var följande:
Utvecklad fritidverksamhet i södra Biskopsgården
Ärendet
Stadsdelsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 29 mars 2011, § 92, att ge förvaltningen i uppdrag att redogöra för planeringen av fritidsverksamheten för ungdomar och att undersöka behovet och möjlighet till mötesplats i södra delen av Biskopsgården.

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta planeringen i handlingsplanen i enlighet med bilagan till tjänsteutlåtandet.
Stadsdelsnämnden återkommer kring finansieringen av verksamheten i samband med sitt beslut om inriktningsdokument för 2013.

Sammanfattning
Förvaltningen har under 2012 i samverkan med nämnden, ungdomar, föreningen Pantrarna och andra sektorer genomfört olika satsningar för en bättre fritid och framtid för ungdomar i Biskopsgården. Tre viktiga arbeten som ligger till grund för tjänsteutlåtandet är dialoggruppen med föreningen Pantrarna, medlemskap i KEKS och samordning av ungdomsarbetare via SSPF.

Bakgrund
Förvaltningen har under hösten tillsammans med politiker i nämnden och ungdomar från föreningen Pantrarna arbetat för att hitta en lokal att bedriva fritidsverksamhet i södra Biskopsgården.
Ekonomiska konsekvenser
2012 410 tkr
2013 3150 tkr
2014 3600 tkr

Kostnaderna för 2012 kan finansieras inom ramen för befintlig budget. För 2013 och framåt krävs en förstärkning av verksamhetens budget.
Göteborgs Stad Västra Hisingen, tjänsteutlåtande 2(2)
Personalkostnaden per år skulle kunna minskas med 390 tkr genom en omprioritering av resurserna inom Fritid. Förändringen inom Ungdomssatsningen kommer att påverka Västra Hisingen, hur är i dagsläget inte helt klart. Det förvaltningen vet är att Vårvinden kommer att vara en viktig del i Ungdomssatsningens nya kostym.

Förvaltningens överväganden
Förvaltningen tror att den beskrivning med handlingsplan som framgår av bilaga till detta tjänsteutlåtande möjliggör och är nödvändig för en mycket klar förbättring för ungdomarna.

Samråd
Samråd har skett i dialoggruppen med företrädare för nämnden, tjänstemän och föreningen Pantrarna.

Fritidsverksamheten Västra Hisingen/Biskopsgården – Handlingsplan
Bakgrund
Fritid har under hösten initierat och deltagit i olika förändringsinsatser kring ungdomars fritid i Biskopsgården. Nedan beskrivs tre viktiga förändringar som bidrar till en högre måluppfyllelse och en bättre fritid för ungdomar i Västra Hisingen och synnerhet Biskopsgården.
1. Föreningen Pantrarna har tillsammans med förvaltningen med uppdrag från nämnden arbetat med att hitta en lösning kring fritidsverksamhet för äldre (16-20år) i södra Biskopsgården, där fokus varit att hitta en lokal.
2. Fritid har anslutit sig till nätverket Keks vilket bidragit till att arbetet med ungdomar kommer och har förändrats, vi försöker se ungdomar som producenter av sin fritid istället för konsumenter av färdiga lösningar. Lokaler får aldrig bli målet utan ett medel för måluppfyllelse. Ungdomars behov ska styra vart deras fritidsysselsättning ska uttryckas och genomföras.
3. Utifrån SSPF har cheferna för fältare, skolteam och fritidsgårdsverksamheten under hösten och våren inlett ett samarbete där syftet är att samverka mer kring ungdomarna. Uppdraget är att använda personalresursen på bästa sätt, vilket kommer att mynna ut i mer ”verkstad” än tidigare. Förvaltningen har varit bra på att samverka innan, men blir nu bättre på att direkt arbeta tillsammans på ungdomarnas arenor, gatan, föreningen, förvaltningens mötesplatser och uppehållsrummen i skolorna.
De tre förändringarna kommer att ligga till grund för resonemanget hur Fritid i Biskopsgården måste förhålla sig för att kunna möta och anpassa sig till nya behov och nya uppdrag från både ungdomar, socialtjänst, skola och nämnden.
Avgränsningar och definitioner
Den öppna ungdomsverksamheten kännetecknas/definieras av att den är:
Frivillig: brukarna deltar för att de själva vill, inte inom ramen för någon social eller utbildningsmässig åtgärd.
Öppen: det krävs inga speciella förutsättningar eller färdigheter för att kunna delta. Brukarna väljer själva vilken relation de ska ha till verksamheten, om de vill komma regelbundet eller sporadiskt, om de vill ingå i någon grupp eller inte.
Processtyrd: verksamhetens mål och metod är överordnat dess sakinnehåll. Det centrala är inte vad man gör utan hur man organiserar verksamheten och de sociala behov detta tillfredsställer.
Trygg: social utveckling förutsätter en grundläggande trygghet. Inga typer av våld, rasism, sexism, homofobi eller andra uttryck för bristande respekt för individens integritet och grundläggande mänskliga rättigheter accepteras. Detta oavsett om förtrycket accepteras av den utsatte eller inte. Trygghet kräver också en miljö fri från våld alkohol och droger.
Verksamheterna ska utgå från de styrdokument och mål som finns för Göteborg Stad, Västra Hisingen och nätverket KEKS.
Beskrivning
Kultur och Fritid förväntas få i uppdrag att fortsätta utreda och genomföra nämndens inriktning för en verksamhet för ungdomar i Södra Biskopsgården. Utifrån det förväntade uppdraget krävs följande förutsättningar och ekonomiska ramar.
Ekonomi: för att säkra en verksamhet som lever upp till de högt ställda kraven på fritidsverksamhet behövs nyrekryteringar samt kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 4 helårsarbetare behövs och en anpassad lokal för att bedriva verksamheten. Lokalen behöver vara anpassningsbar för att kunna bemöta minskad och utökad verksamhet. Blåsvädersgatans lokal kan uppfylla dessa förutsättningar. Kortsiktiga investeringar behöver göras kring lokalanpassning, inventarier och ekonomiska förutsättningar för att genomföra arbetsprocesser med ungdomar och andra intressenter. Den långsiktiga ekonomiska delen är personal, verksamhet, städ och hyresresurser. Verksamheten kan inte bygga på projektstöd som grund. Det måste finnas en tydlig ekonomiskt grund från stadsdelen, men verksamheten kan och ska delfinansieras av olika projektstöd. Detta borde ligga som ett tydligt uppdrag i den framtida processen att forma och utveckla verksamheten med olika projektstöd.
Förutsättningar: för att starta arbetet krävs erfordliga beslut från nämnden. Innan beslut är fattade kan processen inte komma längre än den gjort. När väl beslut är fattade ska matchning och rekrytering av personal vara det första steget, parallellt med lokalfrågan. Steg två blir processarbete med ungdomar och andra intressenter i Biskopsgården. Steg tre presentationer av processarbete, beslut och genomförande. Självklart går arbetet att starta utan att lokalfrågan är löst, dock krävs medel för personal och verksamhet.
Ekonomiska ramar och tilltänkt tidsplan. Tidplanen bygger på att vi får tillgång till Blåsvädersgatan 1 aug 2013 och att förvaltningen får uppdraget i augusti 2012.
Tidplan
Aug Erforderliga beslut fattas
Sep Rekrytering av personal
Okt Rekrytering av personal
Nov Processarbete med ungdomar och intressenter
Dec Processarbete med ungdomar och intressenter
Jan Processarbete med ungdomar och intressenter
Feb Presentation av processarbetet
Mar Beslut
April Implementering av beslut
Maj Implementering av beslut
Juni Förberedelser
Juli Förberedelser
Aug Start och genomförande
Budget 2012
Personal/tim Städ Hyra Invest Verksamhet Totalt
260 tkr 0tkr 0tkr 0tkr 150tkr 410 tkr
Budget 2013
Personal/tim Städ Hyra Invest Verksamhet Totalt
1 700 tkr 150 tkr 400 tkr 500 tkr 400 tkr 3150 tkr
Budget 2014
Personal/tim Städ Hyra Invest Verksamhet Totalt
1 700 tkr 300 tkr 800 tkr 200 tkr 600 tkr 3600 tkr
Budgeten är en grov skattning av tilltänkta kostnader.
Personalkostnaden per år skulle kunna minskas med 390 tkr genom en omprioritering inom Fritid.
Riktlinjer i uppdraget
Att se ungdomar som producenter istället för konsumenter ska vara en stark och tydlig förutsättning och värdering i det framtida arbetet med ungdomar.
Att samarbetet som inletts via SSPF (fält, skolteam, fritid) fortsätter och utvecklas kring befintliga mötesplatser/arenor, där samarbete är en förutsättning för att lyckas med våra uppdrag.
Att verksamheterna tar till vara på de ungdomar som idag är mellan 16 och 20 år och anpassar verksamheten för den målgruppen i samverkan med framför allt ungdomssatsningen.
Att verksamheten i alla skeden och utföranden ska bygga sin grund på ungdomars delaktighet och inflytande.
Att Västra Hisingens ungdomsverksamhet måste hitta fler lösningar där vi naturligt arbetar med spannet 13 till 20 år i samverkan med fältare, skola, andra stadsdelars ungdoms-verksamhet och framför allt ungdomssatsningen.
Fritids organisation
I ett framtida fritidsperspektiv kommer verksamheter att bedrivas i södra Biskopsgården (Blåsvädersgatan), norra Biskopsgården (Sjumilahallen och Sjumilaträffen) och Länsmansgården (Vårvinden). Detta kommer att kräva en översyn var befintlig personal idag lägger sin arbetstid. En ny satsning i Södra Biskopsgården öppnar även för att befintlig personal kan få nya utmaningar i den tilltänkta verksamheten. Att arbeta utifrån ungdomars behov innebär att personal måste vara beredda på att arbeta på olika arenor och gemensamt ta större ansvar för helheten av verksamheten.
Om förvaltningen får uppdraget och att den tilltänkta ekonomiska plan tilldelas, kommer bemanningen och verksamhetens mått, utifrån fritidsorganisation se ut enligt följande schablon.
 Södra 4 personal, verksamhet 5 till 6 dagar i veckan.
 Norra 5 personal, verksamhet 5 till 6 dagar i veckan.
 Länsmansgården 4 personal, verksamhet 5 till 6 dagar i veckan.
Ungdomssatsningen är under omformning och vi kan i dagsläget inte exakt veta hur det kommer att påverka oss. Klart är att verksamhet kommer att komma närmre stadsdelens ungdomar än den gjort tidigare. Vårvinden kommer vara en viktig del i Ungdomssatsningens nya kostym. Förvaltningen kommer nu och i framtiden arbeta med mer Hisingsgemensamma personalkonstellationer och verksamheter.

Annonser

One thought on “Pantergården färdig till augusti år 2013 på Blåsvädersgatan!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s