Planeringsmöte för kommande aktiviteter


Lördagen 26/2 hölls andra mötet för förortsföreningen Pantrarna. Under mötet fastslogs namnet på föreningen, Pantrarna -För Upprustning Av Förorten, samt stadgar och verksamhetsplan (läs nedan).

Utöver detta diskuterades viktiga datum. Den 10 mars stormöte, 29 mars demonstration vid Stadsdelsnämndsmöte för fritidsgården och dagarna innan mobilisering i form av flygbladsutdelning och namninsamling i området.

En graffitimålare har dessutom lovat att hjälpa till med en schysst logga.

Ej den officiella loggan, utan ett förslag som visades upp på mötet, Lördagen den 26 februari 2011.

Nedan följer föreningens stadgar, verksamhetsplan och den valda styrelsen:

STADGAR FÖR PANTRARNAS FÖRENING

§1 Föreningens firma

Föreningens firma är Pantrarna För Upprustning Av Förorten

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål:

· Att utvidga föreningen och vara en länk till andra ungdoms organisationer och föreningar

· Att verka mot droger & kriminalitet

· Att skapa ett forum med utbyte av erfarenheter och stötta ungdomar med råd i deras aktiviteter

· Att utveckla nätverken för att åstadkomma en stark och stabil ställning i stadsdelen

· Att forma förebilder och föredömen bland unga i stadsdelen, som i sin tur kan ta mer ansvar i formandet av den stadsdel de lever i.

·Att starta en fritidsgård för ungdomar i stadsdelen där förutom de vanliga pingis och biljardborden även kommer hållas aktiviteter för konstruktiv utveckling.

· Att arbeta antirasistiskt och vara en del av demokratiutvecklingen i området,

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att:

-erbjuda aktiviteter och engagemang i Biskopsgården och Västra Hisingen, en stadsdel med stor sysslolöshet.

-vara en del av demokratiutvecklingen i Biskopsgården och Västra Hisingen, arbeta antirasistiskt, mot ungdomsvåldet, integrationsfrämjande, demokratiskt och öka självförtroendet hos ungdomar.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Biskopsgården (Stadsdelen Västra Hisingen).

§ 4 Medlemskap

Pantrarna är en öppen förening för alla. Medlemmarna måste dock godkänna föreningens stadgar, stödja föreningens syfte och ändamål.

Medlem blir man genom att anmäla sitt intresse till medlemsansvarig och betala medlemsavgift. Ansökan behandlas av styrelsen.

Uteslutning behandlas av årsmötet.

§ 5 Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 100kr/år och beslutas av årsmötet

§ 6 styrelsen

Styrelsen består av 7 ledamöter, varav ordförande, kassör och sekreterare, 2 ordinarie och 2 suppleanter.

Väljs av årsmötet.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste verksamhetsåret.

Styrelsen är besluts för då minst 5 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden har, dock sker avgörandet vid personval genom lottning.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande eller ledamot som därtill utses.

§ 8 Föreningens firmatecknare till ekonomiska transaktioner är ordörande och kassör gemensamt

Arbetsgrupper arbetar enligt uppdrag från styrelsen eller årsmötet och åter rapporterar till styrelsen eller årsmötet.

Styrelsemöte äger rum minst 1 gång per månad.

Medlemsmöte, inkl årsmötet, äger rum minst 4 gånger per år.

§ 9 Räkenskaper

Räkenskapsår fr.o.m. 1:e januari t.o.m. sista december.

§ 10 Revisorer

2 revisör och 1 suppleant väljs av årsmöte

§ 11 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse ska vara alla medlemmar tillhanda senast 3 veckor före ordinarie årsmöte och senast 2 veckor före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

7. Kassörens ekonomiska berättelse för det senaste verksamhetsåret

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.

9. Fastställande av ev. verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

10. Val av ordförande, kassör plus 2 ordinarie och 2 suppleanter

11. Val av 2 revisör och 1 suppleant

12. Val av 2 valbredare och 1 suppleant (1 valbredare väljer som sammankalande)

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

14. Övriga frågor.

§ 12 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 13 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig.

§ 14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs, efter omröstning.

Omröstning sker skrivtlig, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum för att någon begärt detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden har, vid personval sker dock avgörandet genom lottning.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 15 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§ 16 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 17 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslutet ska skriftligen tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

§ 18 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster.

Verksamhetsplan för föreningen:

Pantrarna -För Upprustning av Förorten
Helhetstanken och vår vision, att vara en plattform för kreativa verksamhetsidéer för ungdomar och bosatta i olika åldrar, samt det lokala föreningslivet, är sprungen ur tanken att tillsammans gör vi skillnad. Vi tar socialt ansvar över vår egen närmiljö och är därför viktigt att lyfta fram den lokala identiteten och känslan att vara i ett sammanhang. Vi möjliggör delaktighet och inflytande på invånarnas och föreningarnas gräsrotsnivå. Vi knyter kontakter och hittar ny mark att utvecklas och växa på. På samma sätt vill vi inspirera andra föreningar och aktörer att samverka över intresse-gränser.

Föreningen vill verka mot all form av splittring såsom etnicitet, religion eller kön.

I den öppna verksamheten erbjuder den planerade fritidsgården ungdomarna en trygg arena där de har möjlighet att träffas under
ordnade former och aktivera sig med olika hobbies, tidningar, sällskapsspel,dans,teater samt idrott. Utöver dessa
aktiviteter som rullar i rutin ska Pantrarna efter önskemål och intresse ordna sällskapsspelskvällar och filmkvällar, med olika tema. Vi önskar givande diskussioner om filmen och dess innehåll. Att hålla i olika formar av kurser för att öka
samhällsengagemanget och diskutera ungdomarnas egnafrågor ser vi som en självklarhet.

Tillsammans gör vi skillnad. Vi tar socialt ansvar över vår egen närmiljö och är därför viktigt att lyfta fram den lokala identiteten och känslan att vara i ett sammanhang. Vi möjliggör delaktighet och inflytande på invånarnas och föreningarnas gräsrotsnivå. Vi knyter kontakter och hittar ny mark att utvecklas och växa på. På samma sätt vill vi inspirera andra föreningar och aktörer att samverka över intresse-gränser.

Några från styrelsen

Styrelsen:

Murat Solmas, ordförande

Rodrigo Morales, kassör

Johannes Lundberg, sekreterare

Tamineh Mammustafa, ledamot

Shafie Said, ledamot

Yassin Ben Saleh, ersättare

Ahmed Ibrahim, ersättare

Arash Khaneve, revisor

Junior Gefvert, revisor

Alex Ali, ersättare revisor

A.R Dervisan, valberedare

Atbin, valberedare

PANTRARNA

Skrivet om pantrarna:

http://rsgoteborg.wordpress.com/2011/03/01/pantrarna-reser-krav-pa-ungdomsgard/

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s